D.U.K

Kokių rūšių kurą galima naudoti biokuro katilinėse ir elektrinėse?

Biokuro katilinėse ir elektrinėse galima deginti smulkintos medienos mišinius su žieve, pjuvenomis, durpėmis, šiaudais, miško kirtimo atliekomis, linginu ir kt.

 

Kaip įvertinti sunaudojamo kuro kiekį?

Sunaudojamo kuri kiekis tiksliausiai įvertinamas įrengus 60 t automobilines svarstykles, vedant nuolatinę į katilinę atvežamo kuro apskaitą ir atliekant kuro mėginių kokybės analizes laboratorijoje.

 

Koks yra vidutinis katilinės efektyvumas?

Be dūmų kondensacinio ekonomaizerio vidutinis katilinės efektyvumas yra apie 87 %; įrengus dūmų kondensacinį ekonomaizerį, priklausomai nuo kuro drėgnio ir grįžtančio termofikato temperatūros, katilinės efektyvumas gali išaugti vidutiniškai iki 110 %.

 

Kaip apskaičiuojamas biokuro elektrinės efektyvumas?

Biokuro elektrinės efektyvumas apskaičiuojamas sudėjus visus naudingai pagamintus energijos kiekius (elektros energija, šiluminė energija, gauta turbinos kondensatoriuje ir dūmų kondensaciniame ekonomaizeryje) ir padalinus iš sunaudotos kuro energijos.

 

Ar biokuro katilinės neteršia aplinkos?

Biokuro katilinės, kaip ir kiti pramonės objektai, į aplinką išmeta CO2, CO, NOx, SO2, kietųjų dalelių, tačiau visos UAB „Axis Technologies“ statomos katilinės atitinka visus taikomus aplinkosaugos reikalavimus.

 

Kaip yra valomi dūmai?

Kietosios dalelės iš dūmų gali būti valomos multiciklonu,elektrostatiniu filtru arba rankoviniu filtru. Jeigu reikia, azoto oksidams mažinti naudojama SNCR sistema (selektyvioji nekatalitinė redukcija). Kitų teršalų kiekį galima valdyti reguliuojant pakurą ir nustatytų ribinių verčių jis neviršija. 

 

Kas yra dūmų kondensacinis ekonomaizeris?

Dūmų kondensacinis ekonomaizeris yra vienas iš pagrindinių šiuolaikinės katilinės įrenginių, kuriame dūmai yra ataušinami žemiau rasos taško temperatūros, todėl deginant drėgną kurą sunaudota energija drėgmei išgarinti šiame įrenginyje yra regeneruojama kondensuojant dūmuose esančius vandens garus. Tai leidžia 20–35 % padidinti katilinės efektyvumą.