Biometano dujų gamyba

Pasaulyje vis plačiau naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai: saulės energija, vėjo energija, hidroenergija, biomasės energija. Viso to naudojimas leidžia auginti energetinę nepriklausomybę, saugumą ir mažinti pavojingą klimato kaitą, kurią lemia šiltnamio efektą skatinantis dujų išmetimas į atmosferą.

Bene efektyviausiu atsinaujinančios energijos šaltiniu laikomos biodujos, kurios susidaro mikroorganizmams skaidant įvairias organines atliekas ir žaliavas anaerobinėmis (deguonies neturinčios aplinkos) sąlygomis.

Pagrindinės žaliavos biodujų gamyboje yra atliekos, susidarančios gyvulininkystės, paukštininkystės ir  žemdirbystės srityse. Tarp žaliavų – ir dalis miestų komunalinių atliekų, komunalinių nuotekų valymo įmonių dumblas ir maisto perdirbimo pramonės įmonių technologinės atliekos.

Bioskaidžios atliekos biodujų jėgainėse transporteriais ir siurbliais paduodamos į bioreaktorių, kuriame gaminamos biodujos. Deginant jas vidaus degimo variklyje pagaminama elektros ir/arba šiluminė energija, kuri gali būti naudojama įmonių, ūkių, asmeninėms reikmėms ar  tiekiama į elektros ar šilumos tinklus. Išvalytos ir į biometaną perdirbtos dujos gali būti naudojamos kaip autotransporto kuras arba tiekiamos į gamtinių dujų tinklą. Perdirbta biomasė taip pat gali tarnauti kaip aukštos kokybės trąšos.

Mūsų įmonė siūlo rinktis vieną iš trijų sprendimų, pagal energijos poreikį ir žaliavas.

BIOMETANO GAMYBA BIODUJŲ JĖGAINĖJE

Biometano gamyba – anglies dioksido ir kitų dujų pašalinimas iš biodujų bei metano dujų išgryninimas iki gamtinių dujų kokybės.

Šiam procesui atlikti dažniausiai taikomos kelių tipų technologijos: priemaišinių dujų adsorbcija filtruose ir skruberiuose arba naudojant membraninius filtrus. Biometane metano dujos sukoncentruojamos iki 97 procentų ir gali būti tiekiamos į gamtinių dujų tinklą arba suskystinamos ir naudojamos kaip kuras transportui.

Privalumai
 • Virš 97 proc. biometano sukoncentravimas.
 • Per kelias minutes paleidžiama bei pilną galingumą pasiekianti sistema.
 • Kompaktiška sistema.
 • Pilnai automatizuota sistema.
 • Įrenginių ilgaamžiškumas.
 • Mažos eksploatacinės sąnaudos.
 • Garantinė ir vėlesnė priežiūra.

Biodujų teikiama nauda vartotojui:

 •   Decentralizuota ir efektyvi energijos gamyba.
 •   Apsirūpinimas šiluma ir elektra.
 •   Perteklinės šilumos ar elektros energijos pardavimas.
 •   Po biodujų gamybos likęs substratas – puiki organinė trąša.
 •   Žymiai sumažinamas biologinių atliekų kvapas.

Biodujų teikiama nauda aplinkosauginiu požiūriu:

 • Bioskaidžias atliekas apdorojant bioreaktoriuje, degazuotos biomasės žalingas poveikis aplinkai yra žymiai sumažinamas.
 • Mažinamas šiltnamio efektas. Bioskaidžias atliekas apdorojant bioreaktoriuje, susidaręs metanas nepatenka į atmosferą, o yra naudingai panaudojamas energijos gamybai.
 • Tręšimui naudojant degazuotą mėšlą ar kitas bioskaidžias atliekas, tuo pačiu gerinama aplinkos sanitarinė būklė.
 • Sumažėja pavojus užteršti gruntinius vandenis nitratais, kadangi augalai iš degazuoto mėšlo greičiau įsisavina didesnį kiekį azotinių maisto medžiagų.
Vytis Keserauskas
+370 620 43362
vytis.keserauskas@axis.lt
Siųsti užklausą