Elektros ir šilumos gamyba

Pasaulyje vis plačiau naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai: saulės energija, vėjo energija, hidroenergija, biomasės energija. Viso to naudojimas leidžia auginti energetinę nepriklausomybę, saugumą ir mažinti pavojingą klimato kaitą, kurią lemia šiltnamio efektą skatinantis dujų išmetimas į atmosferą.

Bene efektyviausiu atsinaujinančios energijos šaltiniu laikomos biodujos, kurios susidaro mikroorganizmams skaidant įvairias organines atliekas ir žaliavas anaerobinėmis (deguonies neturinčios aplinkos) sąlygomis.

Pagrindinės žaliavos biodujų gamyboje yra atliekos, susidarančios gyvulininkystės, paukštininkystės ir  žemdirbystės srityse. Tarp žaliavų – ir dalis miestų komunalinių atliekų, komunalinių nuotekų valymo įmonių dumblas ir maisto perdirbimo pramonės įmonių technologinės atliekos.

Bioskaidžios atliekos biodujų jėgainėse transporteriais ir siurbliais paduodamos į bioreaktorių, kuriame gaminamos biodujos. Deginant jas vidaus degimo variklyje pagaminama elektros ir/arba šiluminė energija, kuri gali būti naudojama įmonių, ūkių, asmeninėms reikmėms ar  tiekiama į elektros ar šilumos tinklus. Išvalytos ir į biometaną perdirbtos dujos gali būti naudojamos kaip autotransporto kuras arba tiekiamos į gamtinių dujų tinklą. Perdirbta biomasė taip pat gali tarnauti kaip aukštos kokybės trąšos.

Mūsų įmonė siūlo rinktis vieną iš trijų sprendimų, pagal energijos poreikį ir žaliavas.

ELEKTROS IR ŠILUMOS GAMYBA BIODUJŲ KOGENERACINĖJE JĖGAINĖJE

Biodujų kogeneracinė jėgainė yra skirta šilumos ir elektros energijos gamybai. Tokioje elektrinėje biodujos deginamos vidaus degimo variklyje, kuris suka elektros generatorių ir gamina elektros energiją. Vidaus degimo variklis yra aušinamas nukreipiant šilumą į termofikacinio vandens šildymui. Išmetamų dūmų šiluminė energija, dūmų šilumos utilizatoriuje ir/arba dūmų kondensaciniame ekonomaizeryje, gali būti panaudojama garo gamybai arba termofikacinio vandens šildymui.

Biodujų kogeneracinė jėgainė gali būti skirtingos galios, ją galima rinktis pagal gaminamų biodujų kiekį ir energijos poreikį. Elektrinė jėgainių galia sudaro nuo 30 kW, šiluminė galia – nuo 60 kW.

Privalumai
 • Aukštas kogeneracinės jėgainės naudingo veikimo koeficientas.
 • Visiškai automatizuota sistema.
 • Aukšti aplinkosauginiai rodikliai.
 • Įrenginių ilgaamžiškumas.
 • Mažos eksploatacinės sąnaudos.
 • Garantinė ir vėlesnė priežiūra.

Biodujų teikiama nauda vartotojui:

 •   Decentralizuota ir efektyvi energijos gamyba.
 •   Apsirūpinimas šiluma ir elektra.
 •   Perteklinės šilumos ar elektros energijos pardavimas.
 •   Po biodujų gamybos likęs substratas – puiki organinė trąša.
 •   Žymiai sumažinamas biologinių atliekų kvapas.

Biodujų teikiama nauda aplinkosauginiu požiūriu:

 • Bioskaidžias atliekas apdorojant bioreaktoriuje, degazuotos biomasės žalingas poveikis aplinkai yra žymiai sumažinamas.
 • Mažinamas šiltnamio efektas. Bioskaidžias atliekas apdorojant bioreaktoriuje, susidaręs metanas nepatenka į atmosferą, o yra naudingai panaudojamas energijos gamybai.
 • Tręšimui naudojant degazuotą mėšlą ar kitas bioskaidžias atliekas, tuo pačiu gerinama aplinkos sanitarinė būklė.
 • Sumažėja pavojus užteršti gruntinius vandenis nitratais, kadangi augalai iš degazuoto mėšlo greičiau įsisavina didesnį kiekį azotinių maisto medžiagų.
Vytis Keserauskas
+370 620 43362
vytis.keserauskas@axis.lt
Siųsti užklausą