Polityka prywatności

 1. WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka prywatności (dalej – Polityka) zawiera informacje o tym, w jaki sposób i które dane osobowe są przetwarzane przez Grupę przedsiębiorstw AXIS (dalej – Grupa przedsiębiorstw) na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych jak i to, w jaki sposób pliki cookie wykorzystywane są na ich stronach internetowych. Są w niej również zawarte podstawowe prawa Podmiotu danych utwierdzone w aktach prawnych dotyczących ochrony danych.

Przedsiębiorstwa należące do Grupy przedsiębiorstw:

Nazwa

 AB „Axis Industries”

UAB „Axis Power”

UAB „Axis Technologies”

UAB „Veikmės statyba”

REGON

165707056

135175277

135110361

300510465

Adres siedziby

Ozo g. 12A, LT-08200 Vilnius

Jovarų g. 2, LT-47193 Kaunas

Chemijos g. 15, LT-51332 Kaunas

Ozo g. 12A, 08200 Vilnius

Tel.

+370 37 43 60 80

+370 37 436080

+370 37 424514

+370 5278 92 69

E-mail

info@axis.lt

info@axispower.lt

info@axistechnologies.lt

info@veikmesstatyba.lt

E-mail (dla zapytań, związanych z RODO)

duomenuapsauga@axis.lt

Tabela 1

Celem Polityki prywatności jest informowanie o ochronie prywatności Podmiotów danych gwarantowanej przez Grupę przedsiębiorstw, wyjaśnienie, w jaki sposób Grupa przedsiębiorstw chroni dane Podmiotów danych i pomoc w zrozumieniu, w jaki sposób oraz jakie dane Podmiotów danych są przetwarzane, jakie są prawa Podmiotów danych oraz metody ich respektowania.

 1. POJĘCIA

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opublikowana na stronie internetowej Grupy przedsiębiorstw.

Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej – Podmiotu danych, którego tożsamość jest znana lub może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana poprzez wykorzystanie takich danych jak numer PESEL, jedna lub kilka fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych cech charakterystycznych.

Podmiot danych

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w określonych celach i za pomocą określonych środków. Podmiot danych to również osoba fizyczna, związana z klientem i/lub akcjonariuszem Grupy przedsiębiorstw – osobą fizyczną, np. dyrektor przedsiębiorstwa, akcjonariusz itp.

 

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych

Jakakolwiek operacja wykonywana ze zgromadzonymi danymi osobowymi lub zautomatyzowanymi i niezautomatyzowanymi środkami zawierającymi dane osobowe bądź kolejność operacji, jak np. gromadzenie, zapisywanie, sortowanie, systematyzowanie, przechowywanie, adaptowanie i zmienianie, odzyskiwanie, zapoznawanie się, wykorzystywanie, ujawnianie podczas przesyłania, rozpowszechnianie bądź w jakikolwiek inny sposób umożliwianie ich wykorzystania, jak również zestawienie i dołączenie ich do innych danych, ograniczenie, usunięcie lub skasowanie.

Administrator danych

Osoba fizyczna lub prawna, która w imieniu Menedżera danych lub na podstawie upoważnienia przetwarza dane osobowe.

Menedżer danych

Grupa przedsiębiorstw, która ustala cele i środki przetwarzania danych osobowych.

Grupa przedsiębiorstw

Grupa przedsiębiorstw AXIS, którą tworzą spółki podane w tabeli 1.

Spółka

Którakolwiek ze spółek należąca do Grupy przedsiębiorstw.

Ciasteczka (ang. cookies)

Małe pliki tekstowe z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi, które są przenoszone z www.axistechnologies.eu (dalej – Witryna) na komputer użytkownika. Ciasteczka mogą służyć do identyfikacji użytkownika, poprzez zapisywanie ustawień strony internetowej, jak np. identyfikator sesji ze strony serwera, czy w jakikolwiek inny sposób, jeśli jest to możliwe, przechowują dane tekstowe.

Sygnalizator sieci web (ang. web beacons)

Krótkie elementy kodu, wtrącane na strony internetowe lub w wiadomości e-mail.

Tabela 2

 1. ZASADY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH OSOBOWYCH

Zasada prawomocności, uczciwości i przejrzystości

Dane osobowe przetwarzane są prawomocnie, uczciwie i przejrzyście.

Zasada ograniczenia celu

Dane osobowe gromadzone są w konkretnych, jasno określonych i prawomocnych celach, i nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

Zasada zmniejszania ilości danych

Dane osobowe są adekwatne, odpowiednie i niezbędne do osiągania celów, w jakich są przetwarzane.

Zasada dokładności

Dane osobowe trzymane są w takiej formie, aby tożsamość podmiotu danych można było ustalić nie dłużej, niż to konieczne w tych celach, w których są one przechowywane.

Zasada ograniczenia czasu przechowywania

Dane osobowe trzymane są w takiej formie, aby tożsamość podmiotu danych można było ustalić nie dłużej, niż to konieczne w tych celach, w których są one przetwarzane.

Zasada integralności i poufności

Dane osobowe przetwarzane są w taki sposób, aby podczas stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych było zagwarantowane odpowiednie ich bezpieczeństwo, wliczając w to ochronę przed przetwarzaniem danych bez zezwolenia lub bezprawnym przetwarzaniem danych oraz przed niezamierzoną utratą, usunięciem lub uszkodzeniem.

Zasada sprawozdawczości

Menedżer danych odpowiada za to, aby przestrzegano zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych i musi potrafić wykazać, że są one przestrzegane.

Tabela 3

 1. SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, po pozyskaniu ich, przetwarzane są w następujący sposób:

 1. Gdy państwo sami nam je podają. Podają nam państwo swoje dane osobowe poprzez wysyłanie nam swoich CV, listów motywacyjnych, kandydowanie na miejsca pracy ogłaszane przez nas na portalach internetowych, kontakt z nami za pomocą telefonu, maila czy w trakcie spotkań, dane podawane są również podczas korzystania z mediów społecznościowych, uzupełniania formularzy zapytania, udostępnionych na naszej stronie internetowej, dane są też podawane przed zawarciem umowy, w trakcie jej wypełniania, itp.
 2. W określonych przypadkach państwa dane (jako osoby fizycznej lub przedstawicieli, pracowników państwa firmy itp.) możemy pozyskać z publicznie dostępnych źródeł, np. strony internetowej państwa firmy (listy pracowników, przedstawicieli), ogłoszeń publicznych itp.
 3. Gdy dane otrzymujemy Na przykład, przybywają państwo na obszary lub do pomieszczeń obserwowanych przez nasze kamery (w takim wypadku automatycznie otrzymujemy państwa wygląd, numer rejestracyjny samochodu itp.). Gdy korzystają państwo z naszych stron internetowych, pewne informacje (np. adres internetowy (IP), urządzenie, z którego państwo korzystają, przeglądarka internetowa, ilość odwiedzin, przeglądane nasze strony internetowe, czas, spędzony na naszej stronie internetowej itp.) również są pobierane automatycznie.
 4. Państwa dane możemy również otrzymać od osób trzecich, np. od państwa byłego lub obecnego pracodawcy lub państwa przedstawiciela (dane osobowe kandydata na stanowisko pracownika przekazane od byłego lub obecnego pracodawcy w przypadkach określonych w niniejszej Polityce, dane mogą być również otrzymywane od naszego klienta, partnera, podczas wykonywania wzajemnych zamówień, umów itp.).
 5. Gdy państwa dane osobowe otrzymujemy do uzasadnionych celów z innych źródeł na porządku ustalonym przez akty prawne (np. z rejestrów).

 1. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawę przetwarzania danych osobowych realizowaną przez Grupę przedsiębiorstw może składać się wypełnienie zawartej umowy lub zamiar zawarcia takiej umowy, zgoda Podmiotu danych na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnym celu, jak również wypełnianie obowiązków ustawowych. Grupa przedsiębiorstw również może przetwarzać dane osobowe kierując się pojęciem uzasadnionego interesu (na przykład, ochrona własności firmy i własności osobistej).

Zakres i warunki przetwarzania tych samych danych osobowych, przewidywane przez obowiązujące akty prawne, mogą dotyczyć jednego lub kilku wyżej wymienionych podstaw prawnych.

Przedsiębiorstwo może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. Do świadczenia usług, sprzedaży produktów i innej działalności Grupy przedsiębiorstw, tj. dążenia do sprzedania państwu (lub państwa pracodawcy bądź przedstawicielowi) produktów lub świadczenia usług, jak również nabywania od państwa (lub państwa pracodawcy bądź przedstawiciela) produktów/towarów lub zamawiania usług.
 2. W celach rekrutacyjnych kandydatów na dane stanowisko.
 3. Na potrzeby wewnętrznej administracji i wypełniania umowy o pracę. Na tyle, na ile pozwalają, jak również zobowiązują nas akty prawne, przetwarzamy dane osobowe. Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników są szczegółowo regulowane przez politykę przetwarzania danych osobowych zatwierdzoną przez Spółkę.
 4. W celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów i majątku Spółki, Podmiotów danych oraz ich majątku.
 5. W konkretnych przypadkach możemy przetwarzać państwa dane osobowe, dążąc do zabezpieczenia własnych uzasadnionych interesów w przypadku prawnego lub innego sporu.
 6. Do celów marketingu bezpośredniego. Otrzymawszy zgodę Podmiotu danych, oferujemy swoje produkty i usługi oraz udoskonalamy je.
 7. Dążąc do udzielenia odpowiedzi na zapytania.

 

 1. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
 1. W celach sprzedaży produktów, świadczenia usług, zawarcia i wykonania umowy, dokonania płatności, gromadzimy informacje dotyczące osób, dostawców, klientów, potencjalnych dostawców i klientów, innych zainteresowanych stron, a także dane dotyczące powiązań z osobami prawnymi, np. dyrektora, akcjonariusza, członka zarządu lub innego organu zarządzania, rzeczywistego beneficjenta i inne podobne dane (niezbędne do zawarcia transakcji w imieniu osoby prawnej). Takimi danymi może być imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje, niezbędne do utrzymania stosunków przedumownych oraz zawarcia i wypełnienia umowy. Dane osobowe, niezbędne w celach kontaktowych i komunikacyjnych w stosunkach przedumownych, są przetwarzane zgodnie z uzasadnionym interesem Spółki, tj. te dane są konieczne do rozwoju i wykonywania przez Spółkę działalności. Dane, zgromadzone w okresie stosunków przedumownych, będą przechowywane przez 3 lata od ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem lub dostawcą. Dane lub dokumenty, przetwarzane w celu zawarcia i wypełnienia umowy, są przechowywane przez 10 lat od momentu zakończenia stosunków umownych, chyba że w przepisach ustalono dłuższy termin w celach archiwizacyjnych.
 2. W celach rekrutacyjnych gromadzimy dane osobowe kandydatów na stanowisko pracownicze, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o doświadczeniu, dyplomach, kontrole odpowiednich zapisów, informacje o zainteresowaniach zawodowych, list motywacyjny i CV. Spółka może gromadzić dane osobowe kandydata, związane z kwalifikacjami, zdolnościami zawodowymi i właściwościami rzeczowymi, Spółka może otrzymywać dane od byłego pracodawcy, wcześniej o tym poinformowawszy kandydata, natomiast od obecnego pracodawcy – wyłącznie po uzyskaniu zgody kandydata. Niniejsze informacje są wykorzystywane w podjęciu decyzji o złożeniu oferty pracy danej osobie. Informujemy, iż podając wymienione dane potwierdzają państwo, iż zgadzają się i nie sprzeciwiają przetwarzaniu danych, wykonywanym przez Spółkę w podanych celach w trakcie trwania rekrutacji. Chcąc zachować państwa dane po zakończeniu rekrutacji (w celu ponownego złożenia oferty pracy), poinformujemy o tym państwa, natomiast jeśli nie otrzymamy odmowy, dotyczącej przetwarzania państwa danych osobowych we wskazanym celu, będziemy przechowywać je nie dłużej niż 1 rok po zakończeniu danej rekrutacji. Bez państwa zgody dotyczącej dalszego przetwarzania danych, dane osobowe zostaną bezzwłocznie usunięte.
 3. Dane osobowe pracowników przetwarzamy w celach administracji wewnętrznej i przestrzegania prawa. Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników są szczegółowo regulowane przez politykę przetwarzania danych osobowych zatwierdzoną przez Spółkę.
 4. W celu zabezpieczenia interesów i majątku Spółki oraz Podmiotów danych i ich majątku, gromadzimy takie dane jak wygląd osoby, numer rejestracyjny samochodu itp. Te dane są przetwarzane nie dłużej niż 15-30 dni od momentu ich otrzymania, oprócz przypadków, gdy dane te, respektując wymagania aktów prawnych, powinniśmy przekazać instytucjom państwowym (ze względu na te okoliczności podany termin przetwarzania danych może zostać przedłużony).
 5. W celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów (w razie prawnego lub innego sporu), gromadzimy dane, które zostały nam podane, bez względu na pierwotny cel czy uzasadnienie przetwarzania takich danych. Jeśli między państwem a nami dojdzie do prawnego lub innego podobnego sporu bądź istnieje możliwość takiego sporu w przyszłości, będziemy przechowywać państwa dane dłużej, tj. do momentu upłynięcia terminów danej skargi, pozwu bądź roszczenia i/lub aż ostateczna i nieodwołalna decyzja wejdzie w życie.
 6. W celu marketingu bezpośredniego gromadzimy dane kontaktowe osób, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, firmę, w której dana osoba pracuje itp. Dane te będziemy przetwarzać nie dłużej niż 3 lata od dnia otrzymania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 7. Chcąc udzielić odpowiedzi na zapytania skierowane do Spółki, przetwarzamy zawartą w nich przez państwo treść, tj. państwa wniosek, żądanie lub opinię, a także inne informacje w nich zawarte. Dane mogą być przetwarzane w celu utrzymania z państwem kontaktu, gdy wysyłają nam państwo wnioski, skargi, opinie itp. Państwa podania, pisma lub inne zapytania oraz podane i związane z nimi dane przetwarzamy dotąd, dopóki rozpatrzymy państwa zapytanie, udzielimy odpowiedzi i spełnimy dane wnioski, jak również dodatkowy termin wynoszący 1 rok po zakończeniu danego wniosku.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim, jeśli wymaga tego zawarcie umowy, wypełnienie umowy zawartej z klientem lub z innych uzasadnionych powodów. Informacje mogą być również udzielone innym osobom na państwa prośbę.

Możemy również przekazać państwa dane administratorom danych, którzy świadczą dla nas usługi (wykonują prace) i przetwarzają państwa dane w imieniu naszej Spółki, jako Zarządcy danych. Administratorzy danych mają prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi wskazaniami i wyłącznie w takim zakresie, na ile jest to koniecznie w celu odpowiedniego wypełniania zobowiązań ustalonych w umowie.

Dane mogą być również przekazywane innym osobom, gdy jest to wymagane zgodnie z prawem lub gdy jest to konieczne w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów.

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

Podmiot danych ma prawo:

 1. Wiedzieć o przetwarzaniu danych osobowych oraz zapoznać się z przetwarzanymi danymi osobowymi. Spółka, po otrzymaniu zapytania od osoby, dotyczącego przetwarzania danych osobowych, odpowiada, czy związane z nią dane osobowe są przetwarzane i podaje pożądane dane. Na prośbę osoby takie dane mogą być podane na piśmie.
 2. Wymagać poprawienia danych osobowych. Podmiot danych, zapoznawszy się ze swoimi danymi osobowymi i stwierdziwszy, że jego dane osobowe są nieprawidłowe, niewyczerpujące lub niedokładne, ma prawo zwrócić się do Spółki w sprawie ich poprawienia.
 3. Wymagać usunięcia danych osobowych. Ta prośba spełniana jest w przypadku pewnych określonych przez RODO okoliczności (gdy dane osobowe były przetwarzane bezprawnie, podstawy przetwarzania danych zniknęły i in.).
 4. Ograniczyć czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jeśli zaistnieją pewne określone przez RODO przypadki (okres, w którym rozpatrywana jest prośba Podmiotu danych, o dokładność lub przetwarzanie danych i in.), Podmiot danych ma prawo prosić, aby Spółka ograniczyła przetwarzanie danych osobowych Podmiotu danych, za wyjątkiem przechowywania ich (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych).
 5. Przenosić dane osobowe. Podmiot danych ma prawo prosić, o ile jest to technicznie możliwe, na podstawie zgody lub umowy, zgromadzone dane osobowe za pomocą czytelnego formatu przesłać do siebie lub poprosić o przesłanie ich innemu zarządcy danych. Podmiot danych nie ma prawa do przenoszenia danych osobowych w przypadku tych danych, które przetwarzane są w sposób automatyczny w plikach systemowych.

 

W przypadkach, gdy dane osobowe Podmiotu danych Spółka przetwarza zgodnie z jego zgodą, Podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną przez siebie zgodę i na tej podstawie przetwarzanie danych zostanie bezzwłocznie przerwane. Odwołanie udzielonej zgody nie neguje prawomocności przetwarzania danych osobowych Podmiotu danych, które było wykonywane aż do momentu odwołania zgody.

Podmiot danych ma również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych, do Państwowej inspekcji ochrony danych (adres – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Wilno, adres strony internetowej – www.ada.lt), jeśli Podmiot danych uważa, że jego dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, są przetwarzane z naruszeniem jego praw i uzasadnionych interesów.

Dążąc do tego, aby czym prędzej odpowiedzieć i rozwiązać wszelkie zagadnienia związane z przestrzeganiem RODO, uprzejmie prosimy najpierw zwracać się do Spółki.

 1. PORZĄDEK ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Wniosek o respektowanie wymienionych praw Podmiot danych musi złożyć do Zarządcy danych osobowych, tj. do Spółki podanej w tabeli 1.

Żądania związane z respektowaniem państwa praw, mogą nam państwo złożyć osobiście przybywając do Spółki (adresy podane są w tabeli 1), drogą pocztową lub elektroniczną (pod adresem e-mail duomenuapsauga@axis.lt). Po otrzymaniu państwa wniosku, możemy poprosić o okazanie nam dokumentów potwierdzających państwa tożsamość, a także o podanie innych dodatkowych informacji związanych z wnioskiem.

Po otrzymaniu państwa żądania, odpowiemy na nie w czasie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania państwa żądania oraz od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych do udzielenia odpowiedzi dokumentów.

Jeśli uznamy to za konieczne, wstrzymamy przetwarzanie państwa danych osobowych, z wyjątkiem przechowywania ich, dopóki zostanie rozpatrzony państwa wniosek. Jeśli odwołają państwo prawomocnie udzieloną zgodę, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych, przestaniemy przetwarzać państwa dane osobowe, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez akty prawne, tj., gdy do dalszego przetwarzania państwa danych osobowych zobowiązują nas akty prawne, wymagają tego od nas przepisy, decyzje sądu lub obowiązkowe wytyczne instytucji państwowych.

Jeśli odmówimy spełnienia państwa wniosku, podamy wyraźne uzasadnienie tej odmowy.

 1. CIASTECZKA

Cel użycia

Witryna wykorzystuje Ciasteczka i sygnalizatory sieci w celu udostępnienia użytkownikowi pełnej lub bardziej spersonalizowanej treści podczas korzystania z niej. Te technologie pozwalają na lepsze rozumienie zachowania użytkownika oraz ułatwienie i ocenę usług, reklamy i efektywności wyszukiwania, jak również przeanalizowanie tendencji i polepszenie jakości świadczonych usług.

Ostrzeżenie użytkownika i uzyskanie jego zgody

Podczas pierwszej wizyty na Witrynie, na górze ekranu pojawi się okienko reklamowe, ostrzegające użytkowników, że Witryna wykorzystuje Ciasteczka wymienione w niniejszej Polityce prywatności. W okienku reklamowym zadawane jest pytanie, czy chcą państwo poznać więcej informacji oraz podawany jest odnośnik do niniejszej Polityki prywatności. Jeśli postanowią państwo zignorować ostrzeżenie i będą kontynuować korzystanie ze strony, umieścimy plik cookie w państwa komputerze, jednocześnie zapisując to ustawienie, a dalsze państwa przeglądanie naszej strony będzie uznane za udzielenie zgody na wykorzystywanie Ciasteczek. Odwiedzając naszą Witrynę w przyszłości, ostrzeżenie o korzystaniu z Ciasteczek więcej się nie pojawi, natomiast zawsze istnieje możliwość odmowy na korzystanie z plików cookie w odpowiednich ustawieniach przeglądarki tutaj.

Typy wykorzystywanych ciasteczek


TYP

NAZWA

OPIS

OKRES WAŻNOŚCI

Google Analytics

_ga

Stworzone do przechowywania unikalnego ID Klienta, które
później wykorzystywane jest przez serwery Google Analytics
aby oszacować dane użytkownika, sesji i
kampanii.

2 lata

Google Analytics

_gid

Ten plik cookie gromadzi i odświeża informacje
o odwiedzanych przez państwo podstronach.

24 h po
zakończeniu
sesji.

Google Tag Manager

_gat_gtag_

Plik cookie należący do Google Analytics, wykorzystywany w celu zwiększenia prędkości wysyłania zapytań użytkowników.

1 min.

 

Funkcjonalność

usecookie

Plik cookie przeznaczony do rozpoznawania, czy użytkownik zgodził się z polityką ciasteczek.

1 rok

Funkcjonalność

qtrans_front_language

Plik cookie przeznaczony do zapamiętania wybranego języka.

1 rok

Ciasteczka Analytics

APISID

Zapisuje ustawienia Google Maps. 

2 lata 

Ciasteczka Analytics

HSID

Pliki cookie dotyczące bezpieczeństwa, wykorzystujemy je w celu ustalenia tożsamości, ochrony przed fałszywym wykorzystywaniem danych logowania i ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanymi osobami.

2 lata

Ciasteczka Analytics

NID

Korzystają z „Google”, aby zachować ustawienia użytkowników i zapisać informacje o mapach „Google”. 

6 miesięcy 

Ciasteczka Analytics

SAPISID

Korzystają z „Google”, aby zachować ustawienia użytkowników i zapisać informacje o mapach „Google”.

2 lata 

Ciasteczka Analytics

SID

Pliki cookie dotyczące bezpieczeństwa, wykorzystujemy je w celu ustalenia tożsamości, ochrony przed fałszywym wykorzystywaniem danych logowania i ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanymi osobami.

2 lata

Ciasteczka Analytics

SIDCC

Plik cookie bezpieczeństwa, przeznaczony do ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem.

3 miesiące 

Ciasteczka Analytics

SSID

Pliki cookie ustawiane przez narzędzie Google+; pozwalają na integrowanie wtyczki Google+ na witrynie. 

2 lata 

 

Zarządzanie ustawieniami plików cookie

Mogą państwo zarządzać plikami cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej wybierając, które Ciasteczka chcą państwo akceptować, a które usunąć. Mogą państwo w każdej chwili zrezygnować z plików cookie, usuwając je z przeglądarki, w której są zainstalowane. Miejsce zarządzania plikami cookie zależy od przeglądarki, z której państwo korzystają. Chcąc dowiedzieć się więcej o zarządzaniu lub usuwaniu plików cookie zainstalowanych w przeglądarce, odwiedźcie państwo stronę internetową przeglądarki, której państwo używają lub przejrzyjcie krótki przewodnik po najpopularniejszych przeglądarkach tutaj: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

W dowolnym momencie mogą państwo również anulować swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookie, wysyłając nam wiadomość e-mail z prośbą na adres duomenuapsauga@axis.lt. Jeśli zrezygnują państwo z wykorzystywania plików cookie, muszą państwo również usunąć pliki cookie zainstalowane w przeglądarce.

 1. OKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI I ZMIANY

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25-05-2018 r.

Możemy zaktualizować lub zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie. Zaktualizowana lub zmieniona Polityka prywatności wejdzie w życie z dniem opublikowania jej na naszej stronie internetowej.

Jeśli zalogują się państwo na stronę po aktualizacji/modyfikacji, jednocześnie zaakceptują państwo nowe wymagania podane w aktualizacji. Data aktualizacji podana na dole Polityki prywatności wskazuje, kiedy ostatnio Polityka prywatności została zaktualizowana.