Produkcja nawozów organicznych

Na świecie coraz częściej wykorzystywane są odnawialne źródła energii: energia słoneczna, energia wiatrowa, hydroenergia, energia z biomasy. Pozwala to na zwiększenie niezależność energetycznej i bezpieczeństwa oraz ograniczenie niebezpiecznych zmian klimatycznych, które powodują efekt cieplarniany wywołany emisją gazów do atmosfery.

Jednym z najwydajniejszych źródeł energii odnawialnej są biogazy, które wytwarza się w procesie rozkładaniu różnych odpadów i surowców organicznych przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych.

Podstawowymi surowcami w produkcji biogazów są odpady pochodzące z chowu zwierząt, farm drobiu i rolnictwa. Należą do nich również miejskie odpady komunalne, osady z komunalnych oczyszczalni ścieków i odpady technologicznie z przemysłu spożywczego.

W biogazowniach biodegradowalne odpady są wprowadzane za pomocą transporterów i pomp do bioreaktora, w którym są produkowane biogazy. Podczas spalania ich w silniku spalania wewnętrznego jest produkowana energia elektryczna lub cieplna, która może być wykorzystana na potrzeby przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych lub własne czy dostarczana do sieci elektrycznych lub cieplnych. Oczyszczone i przetworzone do biometanu gazy mogą być zużytkowane jako paliwo transportowe lub dostarczane do sieci gazu ziemnego. Przetworzona biomasa może także służyć jako wysokiej jakości nawóz.

Nasza firma oferuje wybór jednego z trzech rozwiązań opartych na zapotrzebowaniu energetycznym i surowcach.

PRODUKCJA NAWOZÓW ORGANICZNYCH

Podczas przetwarzania obornika zwierzęcego i ptasiego część azotu znajdującego się w związkach organicznych przybiera formę amoniaku, który jest łatwo przyswajany przez rośliny.

Wg badań duńskich naukowców ilość azotu amoniakalnego w odgazowanej biomasie zwiększa się o 10–15%. Ponadto w beztlenowym procesie częściowo rozkładane są nasiona chwastów znajdujące się w oborniku i zmniejszana jest ich kiełkowalność.

W związku z powyższym odgazowana biomasa — płynny nawóz organiczny wysokiej jakości i dodatek polepszający strukturę gleby — doskonale nadaje się do nawożenia roślin.

Zalety
 • Redukcja zapachu odpadów biodegradowalnych
 • Zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych
 • Rozwiązywanie problemu substratu przetworzonego podczas procesu produkcji biogazów
 • Rośliny szybciej przyswajają substancje odżywcze z odgazowanej biomasy
 • Podczas nawożenia odgazowaną biomasą nie są spalane liście roślin, dlatego nawożenie może być wykonywane również w okresie wegetacyjnym

Korzyści z używania biogazów dla użytkowników:

 • Zdecentralizowana i efektywna produkcja energii
 • Zapewnienie sobie ciepła i elektryczności
 • Możliwość sprzedaży nadwyżek ciepła czy energii elektrycznej
 • Pozostały po produkcji biogazów substrat to doskonały nawóz organiczny
 • Redukcja nieprzyjemnych zapachów z odpadów biologicznych

Korzyść płynące z używania biogazów z punktu widzenia ochrony środowiska:

 • Poprzez przetwarzanie biodegradowalnych odpadów w bioreaktorze szkodliwy wpływ odgazowanej biomasy na środowisko jest znacznie zredukowany.
 • Zmniejszenie efektu cieplarnianego. Dzięki przetwarzaniu biodegradowalnych odpadów w bioreaktorze powstający metan nie trafia do atmosfery, a zostaje pożytecznie wykorzystywany do produkcji energii.
 • Stosując do nawożenia odgazowany obornik czy inne odpady biodegradowalne, jednocześnie polepsza się stan środowiska.
 • Zmniejsza się ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami, ponieważ rośliny szybciej wchłaniają większą ilość azotowych substancji odżywczych z odgazowanego obornika.
Vytis Keserauskas
+370 620 43362
vytis.keserauskas@axis.lt
Wysłać prośbę